I. KHÁM + CHỤP PHIM

STT Dịch Vụ Đơn Giá (VNĐ)
1 Khám tổng quát + tư vấn  50.000
2 X Quang quanh chóp Kỹ Thuật Số (Digital X. Ray)  30.000/ Phim
3 X Quang toàn cảnh Kỹ Thuật Số (Panorex)  150.000/ 2 hàm
4 CT coone beam 300.000-700.00/ hàm