II. NHA CHU + KHỚP CẮN

STT Dịch Vụ Đơn Giá (VNĐ)
1 Lấy vôi răng và đánh bóng 2 hàm (Trẻ em) 100.000 – 150.000/ 2 hàm
2 Lấy vôi răng và đánh bóng 2 hàm (Người lớn) 200.000 – 350.000/ 2 hàm
3 Nạo túi nha chu 200.000 – 500.000/ 1 răng
4 Mài điều chỉnh khớp cắn 50.000 – 100.000/ 1 răng
5 Rạch abces 200.000 – 300.000/ Ca